Prekladateľská agentúra LX - Profesionálne preklady a tlmočenie v mnohých jazykoch 

Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok, 09.00-12.00 Mimo týchto hodín Home Office, volajte 0902/913670

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

LX Reality, s.r.o., so sídlom Begova 27/11, 984 01 Lučenec, IČO: 36 698 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 12292/S (predtým Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman, s.r.o., ďalej len „LX Reality, s.r.o.“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne dvom činnostiam:
a) sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
b) prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, ako aj zabezpečením prekladov prostredníctvom tretích osôb.

LX Preklady, s.r.o., so sídlom Begova 27/11, 984 01 Lučenec, IČO: 46 859 217, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 23107/S (ďalej len „LX Preklady, s.r.o.“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, ako aj zabezpečením prekladov prostredníctvom tretích osôb.

Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijali horeuvedené spoločnosti tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti spoločností pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, pri prekladateľskej a tlmočníckej činnosti tak, aby spoločnosti na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávali činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako záujemcov o horeuvedené činnosti.

Tieto všeobecné dodacie podmienky boli zostavené v Lučenci, 24. marca 2014 a sú platné pre všetky písomné záväzkové vzťahy medzi horeuvedenými spoločnosťami a ich zmluvnými klientmi, ktoré sa uskutočnia odo dňa 24. marca 2014.


ČASŤ A)

Realitná činnosť

1.

Právny vzťah medzi spoločnosťou LX Reality, s.r.o. a klientom

1.1 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností (ďalej len „klient“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

1.2 Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v súlade s ustanoveniami platných právnyh predpisov Slovenskej republiky a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (ďalej len „sprostredkovateľská zmluva“).

1.3 Sprostredkovateľskou zmluvou sa spoločnosť LX Reality, s.r.o. zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tejto zmluve.

1.4 Práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.5 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

2.

Obhliadka

2.1 Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, spoločnosť LX Reality, s.r.o. pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy vykoná obhliadku nehnuteľnosti.

2.2 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. pri obhliadke nehnuteľnosti vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, popis zistených nedostatkov resp. vád zistených pri obhliadke.

2.3 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. pri vykonaní obhliadky vykoná fotografickú dokumentáciu nehnuteľnosti.

2.4 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s klientom a podľa možnosti za jeho prítomnosti.

2.5 Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, spoločnosť LX Reality, s.r.o. zabezpečí pre klienta sprístupnenie nehnuteľnosti a vykonanie obhliadky, pričom oboznámi klienta s podstatnými charakteristikami nehnuteľnosti ako sú poloha, rozloha, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a nedostatkov, pokiaľ sú spoločnosti LX Reality, s.r.o. známe.

2.6 Po dohode s klientom spoločnosť LX Reality, s.r.o. nemusí pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy vykonať fyzickú obhliadku nehnuteľnosti na mieste, ak jej klient poskytne dostatočné údaje o nehnuteľnosti. V prípade, ak klient poskytne spoločnosti LX Reality, s.r.o. aj fotografie nehnuteľnosti, dáva zároveň spoločnosti LX Reality, s.r.o. právo použiť fotografie predmetnej nehnuteľnosti a príslušný text popisu nehnuteľnosti na činnosti spojené s vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti a oslobodzuje spoločnosť LX Reality, s.r.o. od všetkých prípadných porušení autorských práv, ak klient tieto údaje a fotografie získal inak, ako vlastnou činnosťou.

3.

Odborná starostlivosť

3.1 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.

3.2 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim nehnuteľnosti alebo prenajímateľom nehnuteľnosti, a to najmä z príslušného listu vlastníctva, ktorý je použiteľný na právne úkony.

3.3 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. preverí existenciu tiarch ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznucich na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.

3.4 V prípade, ak je klientom spoločnosti LX Reality, s.r.o. záujemca o kúpu nehnuteľnosti, spoločnosť LX Reality, s.r.o. oboznámi tohto klienta s existenciou tiarch viaznucich na predmete nehnuteľnosti a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je spoločnosti LX Reality, s.r.o. táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi spoločnosť LX Reality, s.r.o. klienta s existenciou tiarch už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

3.5 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. preverí v medziach svojich odborných vedomostí a skúseností technický stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania a to najmä, či nehnuteľnosť nemá žiadne právne ani faktické vady. Spoločnosť LX Reality, s.r.o. nie je povinná za týmto účelom priberať odborníka z príslušného odboru (napr. znalca).

3.6 V prípade, ak je klientom spoločnosti LX Reality, s.r.o. záujemca o kúpu nehnuteľnosti a ak spoločnosť LX Reality, s.r.o. zistí existenciu právnych alebo faktických vád na nehnuteľnosti, oboznámi ho s touto skutočnosťou, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je spoločnosti LX Reality, s.r.o. táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi spoločnosť LX Reality, s.r.o. klienta s existenciou vád už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

4.

Uverejňovanie ponuky

4.1 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.2 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. v rámci uverejnenia ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností uverejní v tlačených alebo elektronických médiách špecifikáciu nehnuteľností, a to najmä polohu, rozlohu nehnuteľnosti, jej členenie a stručný opis jednotlivých častí nehnuteľnosti; spoločnosť LX Reality, s.r.o. podľa vlastného uváženia uverejní v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností aj obrazové vyobrazenie nehnuteľnosti.

4.3 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. zabezpečí opakované uverejnenie ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti tak, aby ponuka spoločnosti LX Reality, s.r.o. bola medzi ponukami konkurenčných realitných kancelárií čo najviac sprístupnená potencionálnemu záujemcovi o uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť inzerovaná v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností.

4.4 Ak nastane zmena údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, zabezpečí spoločnosť LX Reality, s.r.o. aktualizáciu týchto údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmene údajov dozvie.

4.5 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. pri uverejňovaní údajov uverejnených v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností a to najmä pri uverejňovaní obrazovej dokumentácie nehnuteľnosti dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.

4.6 Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností na vlastných internetových stránkach znáša spoločnosť LX Reality, s.r.o.

4.7 Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností v tlačených médiách, ktoré nevydáva spoločnosť LX Reality, s.r.o., znáša klient, ak nie je v sprostredkovateľskej zmluve dohodnuté inak.

5.

Obhliadka a rezervácia

5.1 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú spoločnosťou LX Reality, s.r.o., vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

5.2 Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí spoločnosť LX Reality, s.r.o. po dohode s klientom ako aj so záujemcom o predaj alebo nájom nehnuteľnosti.

5.3 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. voči svojim klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom spoločnosť LX Reality, s.r.o. sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

5.4 V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží v spoločnosti LX Reality, s.r.o. zálohu 10 - 25 % z ceny nehnuteľnosti.

6.

Odmena

6.1 Nárok na odmenu vzniká spoločnosti LX Reality, s.r.o. až dňom sprostredkovania príležitosti na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou LX Reality, s.r.o. a klientom.

6.2 Výška odmeny spoločnosti LX Reality, s.r.o. je obvykle 2 - 5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti + DPH; konkrétna výška odmeny spoločnosti LX Reality, s.r.o. je individuálne dohodnutá v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou LX Reality, s.r.o. a klientom, a to v závislosti od ceny predávanej nehnuteľnosti a osobitostí jednotlivého prípadu.

6.3 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. bez zbytočného odkladu po tom, ako jej vznikne nárok na odmenu vystaví klientovi faktúru znejúcu na sumu vo výške odmeny dohodnutej v sprostredkovateľskej zmluve; splatnosť faktúry je najmenej 7 dní.

6.4 Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti, pričom je oprávnený vyplatiť odmenu v hotovosti len k rukám oprávnenej osoby spoločnosti LX Reality, s.r.o..

6.5 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. má nárok na odmenu aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou spoločnosti LX Reality, s.r.o..

6.6 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti spoločnosti LX Reality, s.r.o. kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu) alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila spoločnosť LX Reality, s.r.o. ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal obhliadku nehnuteľnosti).

6.7. V prípade, že spoločnosť LX Reality, s.r.o. a klient uzatvorili medzi sebou exkluzívnu sprostredkovateľskú zmluvu, klient sa zaväzuje, že počas doby trvania tejto zmluvy nebude samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby vykonávať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy tak, že by mohlo dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti spoločnosti LX Reality, s.r.o.

7.

Právny servis

7.1 Spoločnosť LX Reality, s.r.o. zabezpečí vypracovanie právnych podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy u renomovanej advokátskej kancelárie.

7.2 Náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy znáša v rozsahu sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou LX Reality, s.r.o. a klientom spoločnosť LX Reality, s.r.o.

ČASŤ B)

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť

1.

Všeobecne

1.1 Ďalej nasledujú všeobecné podmienky, ktoré platia pri všetkých zmluvách, transakciách a pri inom obchodnom styku medzi spoločnosťou LX Preklady, s.r.o., vložka číslo: 23107/S (Okresný súd v Banskej Bystrici) a klientmi (zadávateľmi objednávok) spoločnosti LX Preklady, s.r.o. v súvislosti s prekladateľskou a tlmočníckou činnosťou. Pridelením zákazky spoločnosti LX Preklady, s.r.o. prijme klient všeobecné podmienky spoločnosti LX Preklady, s.r.o. a súhlasí s cenou stanovenou spoločnosťou LX Preklady, s.r.o. Podmienky platia pre celú dobu trvania záväzkového vzťahu. Prípadné odchýlky od podmienok zo strany klienta sú výslovne zamietnuté.

2.

Zadanie úloh

2.1 Pri každom zadaní úlohy musí byť predmet zmluvy presne opísaný. Zmeny, potvrdenia a opakovania musia byť takto označené. Pri písomných zadaniach úloh je nutné, aby boli potvrdené podpisom. Na zadaných úlohách sa začne pracovať až vtedy, keď budú spoločnosti LX Preklady, s.r.o. písomne a podpisom potvrdené.

2.2 Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. nie je zodpovedná za oneskorenie a prerušenie vypracovania úlohy, ktoré sa môžu vyskytnúť z dôvodov na strane zadávateľa napr. pri nepresných, neúplných, nečitateľných a až k nejasnostiam vedúcich zadaniach klienta, bez úmyslu spôsobiť mu škodu. Toto isté platí pre zadania úloh vykonaných ústne alebo telefonicky. Všetky oznámenia vydané spoločnosťou LX Preklady s.r.o. ústne, telefonicky, telefaxovo, e-mailom alebo vykonané iným spôsobom platia za tých istých podmienok, ako písomné a podpisom opatrené potvrdenia. Spoločnosť LX Preklady. s.r.o. má právo prijaté zadanie úlohy anulovať v prípade, ak dostane negatívne informácie o klientovi.

3.

Vykonanie úloh tretími osobami

3.1 Na vlastnom sprostredkovacom charaktere tlmočníka a prekladateľskej agentúry má spoločnosť LX Preklady, s.r.o. právo nechať zadanie úloh vykonať tretími osobami. Klient sa zaväzuje, že nebude pri budúcich zadaniach tieto tretie osoby priamo kontaktovať.

4.

Ceny a ponuky

4.1 Všetky cenové ponuky a zľavy budú dojednané ad hoc v každom jednotlivom prípade. Ceny sú vždy určené v mene EUR, pokiaľ nebola dohodnutá iná mena. Všetky ceny určené prekladateľskou spoločnosťou sú určené bez DPH. K cene za vyhotovenie prekladu bude vždy účtovaná aj DPH v zmysle platnej legislatívy. Klient nemá a priori nárok na akúkoľvek zľavu z odmeny za vyhotovenie prekladu. O prípadnej zľave je oprávnená vždy ad hoc rozhodnúť výlučne prekladateľská spoločnosť.

5.

Tarify a výpočty

5.1 Vo všeobecnosti platí pri prekladoch, že je počítaný počet normostrán vo výstupnom jazyku. Jedna normostrana je 1.800 znakov vrátane medzier. V praxi je počet normostrán vypočítavaný pomocou počítacej funkcie najnovšej dostupnej verzie textového editora Microsoft Word.

5.2 Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. má právo všetky nepriame výdaje v spojitosti so zadaním úlohy vyúčtovať klientovi. Toto sa týka predovšetkým výdajov, ako sú výdaje za dátové nosiče, telekomunikačné služby, cestovné náklady a ubytovanie.

5.3 Pri objednávke prekladu pracovník určí odhadom predpokladaný počet normostrán. Definitívna cena za preklad sa stanovuje vždy po ukončení prekladateľského úkonu podľa skutočného počtu preložených normostrán. Počet normostrán sa vždy zaokrúhľuje nahor na najbližšiu polnormostranu.

5.4 Pri prekladoch s menším počtom slov ako 1 normostrana sa klientovi účtuje tarifa za 1 normostranu.

6.

Spôsob dodania

6.1 Pre všetky preklady platí, že sú dodané v bežnom textovom formáte, kde sa nebude očakávať dodržanie úpravy zadaného textu. Pre súdnoznalecké preklady („úradné preklady“) platí, že tieto sú zviazané s originálnym dokumentom alebo s (overenou) kópiou daného dokumentu.

6.2 Pri súdnoznaleckých prekladoch platí, že je možné zabezpečiť apostille s podpisom prekladateľa.

6.3 V praxi to znamená, že je možné zakúpiť apostille u jedného zo súdov, kde je podpis prekladateľa uložený, za preplatenie cestovných nákladov a času; tieto činnosti sú zaevidované ako osobitné zadanie, ktoré nesúvisí s prekladom.

6.4 Všetky doplnkové činnosti v spojitosti s úpravou dokumentu (napr.: zalomenie a grafická úprava) a rozmnoženie dokumentu budú vykonané len proti odmene za vynaložený čas a náklady; tieto činnosti budú evidované ako osobitné zadanie, ktoré nesúvisí s prekladom.

6.5 Pre všetky preklady platí, že budú navyše dodané mailom alebo vytlačené na papieri v inkjetprint kvalite. Pri vytlačení na laserovej tlačiarni a pri zasielaní poštou alebo faxom platí, že tieto činnosti budú vykonané len proti odmene za vynaložený čas a náklady; tieto činnosti budú evidované ako osobitné zadanie, ktoré nesúvisí s prekladom.

7.

Termíny dodania, oneskorené a čiastočné dodania

7.1 Termíny dodania sú poskytované v zmysle dobrej povesti a svedomia, ale nie sú záväzné. Pri oneskorených dodaniach a pri nedodaní prevedenia je spoločnosť LX Preklady, s.r.o. zodpovedná len pri úmyselne spôsobenej škode. Zodpovednosť bude, zákonom prípustná, ale vždy výhradne len do maximálnej dohodnutej sumy daného zadania. Klient môže zrušiť dohodu len vtedy, ak dodacia lehota bola prekročená o viac ako tri mesiace a pri jej nedodržaní. Klient sa zaväzuje prebrať podľa dohody prípadné čiastočné dodania.

8.

Nepredvídateľné okolnosti

8.1 V prípade prerušenia prevádzky spoločnosti LX Preklady, s.r.o., nepredvídateľných okolností a podobných prekážok, ktoré nemôže spoločnosť LX Preklady, s.r.o. ovplyvniť, je spoločnosť LX Preklady, s.r.o. oprávnená po odstránení nepredvídateľných okolností dohodu naplniť, prípadne od dohody odstúpiť pre nemožnosť jej splnenia, ak je zrejmé, že nie je možné dodržať primeraný termín dodania.

9.

Prijatie

9.1 Hlavným záväzkom klienta je prijatie dodania vrátane čiastkových dodaní. Ak klient odmietne dodanie alebo ho jednoducho nepreberie, potom je klient bez ďalších upomienok zodpovedný voči spoločnosti LX Preklady, s.r.o. za všetky vzniknuté škody a zároveň je povinný zaplatiť aj dojednanú cenu za vyhotovenie prekladov.

10.

Reklamácie

10.1 Reklamácie budú uznané a spracované len, ak sú písomne podané spoločnosti LX Preklady, s.r.o. v priebehu jedného týždňa od prebratia dodania.

10.2 Reklamácia musí obsahovať presný a vyčerpávajúci popis nedostatkov dodaného vyhotovenia.

10.3 Pri odôvodnenej, v stanovenom čase zaslanej a presne opísanej reklamácii je spoločnosť LX Preklady, s.r.o. povinná v lehote 30 dní dodať opravené prevedenie zadania.

10.4 Reklamácie nie sú dôvodom k nevyplateniu odmeny za vyhotovenia v plnej výške a v dohodnutom čase.

10.5 Nárok na odškodnenie je vylúčený, pokým spoločnosť LX Preklady, s.r.o. na základe zákonných predpisov nepotvrdí úmysel a spôsobenie škody, avšak aj v tomto prípade platí zodpovednosť podľa zákona len do maximálnej dohodnutej sumy daného zadania. Toto platí predovšetkým pri prekladoch.

10.6 Ak má byť vyžiadaný preklad použitý nielen ako informačný text, ale tiež ako text k publikovaniu alebo na reklamné účely, je klient povinný toto špecifikovať pri zadaní úlohy a spoločnosť LX Preklady, s.r.o. vyráta osobitnú tarifu. Ak klient postúpi tento špecifický preklad ďalej a nechá ho publikovať, nemôže si po vydaní nárokovať na vyplatenie škody na základe faktu, že kvôli jednej chybe v preklade je nutné text znova publikovať.

10.7 Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. nie je zodpovedná za výdaje vzniknuté prípadnými chybami v slovách a textoch prekladu, ktoré budú celé alebo čiastočne prebraté pri vytváraní nových textov.

10.8 Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. nemôže byť nikdy braná na zodpovednosť za preklad, ktorý sama nedodala.

10.9 Pri prekladoch je garantovaná sémantická a gramatická presnosť prekladu. Pri preklade bude usilované o zachovanie podobnej štylizácie, ako vo vstupnom texte zadania. Povinnosťou prekladateľa nie je, aby vylepšoval slabé miesta, nepresnosti textu a zvyšoval úroveň vstupného jazyka s výnimkou prípadu, že toto bolo vyslovene dohodnuté a bola dohodnutá odmena za prácu navyše.

10.10 Zadávateľ uchráni spoločnosť LX Preklady, s.r.o. proti všetkým nárokom tretích osôb.

11.

Postúpenie

11.1 Postúpenie povinností klienta vyplývajúcich z dohody je možné len po písomnom a podpísanom súhlase spoločnosti LX Preklady, s.r.o.

12.

Platobné podmienky

12.1 Platby musia byť uhradené v lehote termínu splatnosti uvedenom na faktúre za vypracovanie prekladov alebo za poskytnutie tlmočníckej služby.

12.2 Pri nedodržaní termínu platby má spoločnosť LX Preklady, s.r.o. právo požadovať od klienta zákonom stanovené penále, ktoré sa začne počítať od tridsiateho dňa dátumu splatnosti až po dátum, kedy bude platba prijatá.

12.3 Zároveň má spoločnosť LX Preklady, s.r.o. nárok si uplatniť účelne vynaložené náklady; pokiaľ ich nie je možné presne vyčísliť, môže si ich uplatniť v paušálnej výške 15% z nezaplateného nároku.

12.4 Pri rozsiahlych zadaniach a tlmočení je nutné spoločnosti LX Preklady, s.r.o. dopredu vyplatiť zálohu vo výške 50% predpokladanej odmeny.

12.5 Ak klient nedodrží termín splatnosti z dôvodov jeho platobnej neschopnosti alebo bankrotu, bude prípadný existujúci dlh okamžite vymáhateľný resp. prihlásený ako pohľadávka proti podstate aj vtedy, ak boli ďalšie platobné termíny dodržané. V každom prípade bude vymáhaný aj zákonný úrok z omeškania. Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. bude taktiež od klienta vymáhať všetko zákonného príslušenstvo súvisiace s vymáhanou pohľadávkou.

13.

Zasielanie

13.1 Zasielanie častí je vždy na ťarchu a riziko klienta. Spoločnosť LX Preklady, s.r.o. nie je nikdy zodpovedná za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením zaslaných častí, inak upravených vyžiadaných častí alebo nosičov v najširšom zmysle slova.

14.

Nedorozumenia, oprávnený súd a uplatňovanie práva

14.1 Všetky nedorozumenia, ktorými sa myslia nedorozumenia považované takýmto spôsobom za nedorozumenia len jednou stranou, budú predložené na posúdenie občianskemu súdu v mieste podnikania spoločnosti LX Preklady, s.r.o., ledaže zákonné určenie je proti.

14.2 Na všetky dohody sa uplatňuje slovenské právo a slovenský sudca má výhradné právo rozhodnúť v prípadných sporoch medzi spoločnosťou LX Preklady, s.r.o. a tretími osobami.

14.3 Ak nemá zadávateľ trvalé bydlisko na Slovensku, má právo rozhodovať sudca v Lučenci. Ako trvalé bydlisko tretích osôb je stanovený úrad na súde v Lučenci.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás